УПУTСТВО ЗА АУТОРЕ

     

       

БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN 2303-5366  електронски часопис, који уређују и публикују наставници и сарадници Педагошког факултета / Центра за високо образовање у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, прихвата за публиковање радове који се односе на:

 

          БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN 2303-5366,  електронски часопис, прихвата радове на српском и енглеском језику у         оба - ћириличном и латиничном писму. Радове треба слати у Word-у и PDF-у на мејл адресу: bijeljinamc@gmail.com

Радови се рецензирају на традиционални начин и категоришу. При писању, рецензирању и уређивању текстова аутори, рецензенти и уредници морају строго да се придржавају међународно препознатљивих етичких принципа публиковања. Аутори не плаћају никакав трошак публиковања. Часопис излази континуирано само у електронској верзији у једном волумену годишње.

           Достављање текстова: Текстови намијењени за публиковање достављају се једном од чланова редакције.

           Техничке карактеристике рада:

Дужина рукописа: Редакција разврстава текстове по броју страница на сљедећи начин: Прва категорија: текстови мањи од 10 страница; Друга категорија: текстови мањи од 15 страница; и Трећа категорија: текстови већи од 15 страница због посебности у рецензирању, уређивању и публиковању. (Краћи текстови се, у принципу, брже публикују.)

Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта 12; размак између редова Before: 0; After: 0; Line spacing: Single.

Параграфи: формат: Normal; први ред увучен аутоматски (Col 1).
Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово и презиме(на). Име и презиме домаћих аутора увек се исписује у оригиналном облику (ако се пише латиницом – са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада.

Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након имена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија. Ако је аутора више, а неки потичу из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити из које од наведених установа потиче сваки од аутора. Функција и звање аутора се не наводе.
Контакт подаци: Адресу или електронску адресу аутор ставља у напомену при дну прве странице чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог.
Језик рада и писмо: Језик рада може бити српски или енглески. Писмо: ћирилица или латиница.
Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и написати великим словима.
Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе, резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, након којих следи текст чланка. Апстракт је на српском или на језику чланка. [Техничке пропозиције за уређење: формат –фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова–Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]

Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10. Кључне речи дају се на оном језику на којем је написан сажетак. У чланку се дају непосредно након апстракта. [Техничке пропозиције за уређење: формат –фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; први ред –увучен аутоматски (Col 1).]

            Графички прилози  морају бити на посебним прилозима припремљени тако да се без потешкоћа могу прености у главни дио текста. У тексту треба назначити гдје долазе графички прикази. Ако графички приказ није ауторско дјело, треба обавезно да буде назначено из ког извора је графички приказ преузет. 

           Литература и листа референци: Аутори треба да се придржавају међународно препознатљивих стандарда цитирања.

 Примјер за цитирање књига:

 Brezinka, W. (1978), Methatheorie der Erziehung, Basel: Ernst Reinhard Verlag.

Примјер за цитирање извора публикованог у часопису:

 Paar, V. (2006), Okvir Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, Metodika, ISSN 1332-7879, 7(1)(2006), 7-24.

Примјер за цитирање избора публикованог у зборнику радова:

Romano, D. А.: Priroda matematičkog znanja koje nastavnici konstruišu u učionici; У (Ненад Вуловић, уредник):  Mетодички аспекти маставе математике II, Зборник радова са другог међународног научног скупа одржаног 14-15. маја 2011, Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Србија,   ISBN: 978-86-7604-089-6, Jагодина 2013, (стр. 67-79).

 

Примјер за цитирање извора доступног на интернету:

[монографска публикација доступна on-line]

Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум преузимања.

Пр.: Veltman, K.H. Augmented Books, knowledge and culture.

 ‹http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.02.02.2002.

 [прилог у серијској публикацији доступан on-line]

Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације, датум периодичне

публикације. Име базе података. Датум преузимања.

Пр.: Du Toit, A. Teaching Info-preneurship: student’s perspective. ASLIB Proceedings, February

 2000. Proquest. 21.02.2000.

[прилог у енциклопедији доступан on-line]

Име одреднице. Наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датум преузимања.

Пр.: Wilde, Oscar. Encyklopedia Americana.‹ ›15.12.2004.

Kaтегоризација текстова:

Текстови се категоришу у оригиналне радове, прегледне радове, стручне радове и остале радове. Категорију рада може предложити аутор, а коначну одлуку доноси главни и одговорни уредник на приједлог рецензената и предсједника коресподентног уређувачког одбора.

         Одлуку о обављивању текста у облику публикованог рада доноси уредништво узимајући у обзир приједлог рецензената и предсједника  коресподентног уређувачког одбора. Уредништво је обавезно образлагати своје одлуке.

Ауторска права:

Аутор је понудом рада уредништву часописа Бијељински методички часописсагласан да се рад може објавити на веб-страници овог часописа и свих других медија који преносе овај часопис.  Аутор се одриче права да исти текст и есенцијалне информације инкорпориране у тај текст понуди другом часопису. Публиковани рад је ауторска својина аутора у складу са Законом о ауторским свoјинама.